Służebność jako prawo osobiste

Służebność to ograniczony prawo rzeczowe, które można przypisać nieruchomości. Służebność nie jest przedmiotem prawa rzeczowego jako takiego, ale jest prawem osobistym należącym do innej osoby. Polega na tym, że właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na to, aby druga osoba mogła korzystać z jego nieruchomości. Może także wyrazić zgodę na to, aby ktoś inny mógł korzystać z jego nieruchomości w jego imieniu. Służebność jest ograniczoną formą prawa własności, która daje osobie trzeciej prawo do korzystania z nieruchomości właściciela.

Zawarcie umowy o służebności

Prawo do korzystania z nieruchomości w ramach służebności może być ograniczone w czasie, przestrzeni lub sposobie korzystania. Prawo do korzystania z nieruchomości w ramach służebności jest ustanawiane przez umowę lub orzeczenie sądu. Umowa służebności jest zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobą, która będzie korzystać z nieruchomości. Orzeczenie sądu może nadać służebność na mocy prawa. Prawo to może być stosowane w przypadkach, w których służebność jest uznawana za konieczną dla dobra publicznego.

Kiedy można wyłączyć służebność

Właściciel nieruchomości ma prawo do korzystania ze swojej nieruchomości tak, jak mu się to podoba, ale musi on pamiętać o prawach osoby uprawnionej do wykonywania służebności i w przypadku działania, które mogłoby utrudnić wykonywanie tej służebności, musi on wcześniej uzgodnić to z tą osobą. Służebność można wyłączyć na przykład wtedy, gdy osoba uprawniona do wykonywania służebności narusza prawa właściciela nieruchomości, której dotyczy służebność. Służebność można też wyłączyć wtedy, gdy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać, komuś, komu nie przysługuje służebność. Gdy właściciel chce sprzedać całą swoją nieruchomość, służebność ulega wyłączeniu wraz ze sprzedażą tej nieruchomości. Gdy właściciel nieruchomości chce sprzedać część swojej nieruchomości, służebność ulega wyłączeniu tylko wtedy, gdy sprzedawana część nieruchomości jest zajęta przez drogę, którą osoba uprawniona do wykonywania służebności korzysta. W przeciwnym przypadku, gdy sprzedawana część nieruchomości nie jest zajęta przez drogę, wówczas służebność na niej pozostaje.

Kiedy można żądać wykupu służebności

Zazwyczaj wykupu służebności można żądać w momencie, gdy służebność jest niepotrzebna. W momencie, gdy na gruncie nie ma już żadnej produkcji, nie ma również służebności przemysłowej. W momencie, gdy na terenie nie ma żadnego użytkownika, nie ma również służebności drogowej. Wykup służebności można żądać także w momencie, gdy służebność jest wykonywana z naruszeniem prawa, czyli w momencie, gdy jest wykonywana w sposób niezgodny z przeznaczeniem.